Vraag: kost verkoop van het huis en emigreren belasting?

Mijn man en ik hebben een camping gekocht in Zweden. Wij hebben in nederland een huis wat verkocht word. Daarom hebben wij de volgende vragen: Wij verkopen het huis voor meer geld dan waar we het voor gekocht hebben, moeten we daar belasting over betalen? Het extra geld dat uit de verkoop van het huis komt gaan wij gebruiken om nieuwe huisjes op de camping te bouwen, dit geld komt voorlopig op een priverekening te staan, moeten we hier belasting over betalen, zo ja hoeveel, en is er een manier om dit te omzeilen? Kunnen we de overdracht van het huis beter voor of na de emigratie laten plaatsvinden? Weten jullie misschien iemand die ons bij dit soort kwesties terzijde zou kunnen staan? dus iemand die ook op de hoogte is van de zweedse belastingen.

R. K. te Mijdrecht.

U bezit privé een woning, die u ooit heeft gekocht om er zelf in te gaan wonen. Als u die woning verkoopt hoeft u geen belasting te betalen over de verkoopopbrengst, ook niet als de verkoopopbrengst (veel) groter is dan wat u ooit voor de woning heeft betaald.

Als u geld bezit maakt het niet uit of u dat heeft staan op een spaarrekening, een bankrekening, of heeft belegd. U betaalt er gewoon belasting over, in Box3. Maar wel goed is om te weten dat u alleen belasting betaalt over bedragen die u op 31 december in bezit heeft. Wat u heeft belegd binnen uw eigen onderneming telt niet mee, omdat de inkomsten binnen Box1 vallen als winst uit onderneming.

Gesteld dat u in maart uw huis verkoopt en de opbrengst op een spaarrekening zet, dan betaalt u alleen 1,2% belasting van het bedrag dat op 31 december nog over is. De rente die u in de tussenliggende tijd ontvangt is belastingvrij. De kans is groot dat u in de loop van het jaar het gehele bedrag heeft moeten betalen aan aannemers, zodat u belasting moet betalen over ......... niets.

Als u nu bij het einde van het jaar ziet dat de bouw van nieuwe kampeerhuisjes minder vlot gaat, en u dus nog veel geld heeft staan op uw spaarrekening, dan kunt u er met terugwerkende kracht voor kiezen om te stellen dat de spaarrekening hoort bij uw onderneming. Ik neem namelijk aan dat u de camping wilt gaan beheren als uw eigen onderneming. De motivatie die u heeft is duidelijk: het geld is bestemd om te investeren binnen de onderneming. De Wet biedt ruimte voor deze keuze, maar zoals u begrijpt moet u de keuze wel gemaakt hebben voordat u uw belastingaangifte indient. Nadeel is dat u winstbelasting moet betalen van de rente die u op uw spaarrekening ontvangt. Die winstbelasting is grofweg eenderde tot de helft van de winst (in dit geval de rente). En dat is dus de reden om even te kijken hoe het jaar verloopt, voordat u beslist wat de status van uw spaarrekening is (privé of zakelijk).

Het bovenstaande geldt allemaal zolang u in Nederland woont. Dat kan anders worden als u voor het einde van het jaar naar Zweden vertrekt. Met Zweden heeft Nederland een belastingverdrag afgesloten. Voor het jaar waarin verhuist mag u er voor kiezen om in Zweden belasting te betalen over alle inkomsten (dus ook die uit Nederland) vanaf het moment van uitschrijven in Nederland en inschrijven in Zweden. Met uw aangifte in Zweden kan ik u niet helpen, maar ik kan wel uw vertrek uit Nederland begeleiden op een fiscaal voordelige wijze, en u een binnen Zweden overzichtelijke startpositie geven. Voor een deel bestudeer ik voor een dergelijke gelegenheid overigens gewoon alle documentatie die ik kan vinden; omdat ik vaker met de materie te maken kreeg herken ik sneller wat relevant is, en welke interpretatie informatie nodig heeft.

U mag er voor kiezen nog in Nederland belasting te betalen over alle inkomsten van dat jaar (dus ook die in Zweden). Voordelig lijkt dat u verliezen die u in de opstartperiode van uw Zweedse camping maakt nog kunt compenseren met uw inkomen in Nederland. Het kan dus betekenen dat u alle in Nederland betaalde loonbelasting terugkrijgt. Gaat het in 2005 om grote verliezen, dan zou u zelfs loonbelasting van 2002 tot en met 2004 terug kunnen krijgen door terugwenteling van verliezen. Maar helaas, er bestaat een terugploegregeling.

De terugploegregeling betekent dat als u er voor kiest de rest van het jaar waarin u verhuist belasting te betalen in Nederland, en niet in Zweden, alle verliezen die u in de laatste acht jaren voor u vertrek in het buitenland maakte met terugwerkende kracht niet aftrekbaar zijn in Nederland. Dat willen we niet hebben. Het is dus van belang om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om na vertrek uit Nederland nog inkomsten belast te krijgen in Nederland.

Als u een onderneming start is het vaak aantrekkelijk om investeringen vervroegd af te schrijven. Dat zou de kans aanzienlijk vergroten dat uw investeringen in 2005 leiden tot teruggave van loonbelasting uit 2002 tot en met 2004. Maar weer helaas. Bij uw emigratie bent u verplicht met de Nederlandse fiscus af te rekenen over het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde van uw onderneming. Dat heeft geen consequenties voor kosten (die als immer voor de baat uit gaan) maar wel voor afschrijvingen. Als u emigreert naar een land dat (zoals Zweden) binnen de EU ligt kan verdedigd worden dat u op grond van vrij verkeer van goederen en personen niet hoeft af te rekenen over stille reserves van de onderneming. Helaas is niet algemeen geaccepteerd dat u bij verhuizing binnen de EU niet hoeft af te rekenen.

Combineer ik de verschillende stukjes informatie, dan blijkt het dus aantrekkelijk te zijn om uw emigratie niet te vroeg te registreren. Schrijf u pas in Nederland uit en in Zweden in tegen de tijd dat er weinig baat meer te verwachten is uit verliescompensatie in Nederland.

Een ding mag duidelijk zijn. De materie is complex, door een grote hoeveelheid regels (die ik hier niet allemaal heb kunnen noemen). Het is beslist de moeite waard om verschillende scenario's door te rekenen op basis van uw eigen inkomen in de afgelopen jaren, en verwachtingen voor de komende jaren. De uitkomsten kunnen grote invloed hebben op de vraag op welke datum u uw emigratie moet registreren. Met dat rekenwerk help ik u graag.

© Jeroen van Rossum, 17 februari 2005.